Mobile App

Aplikacja mobilna

Na skróty

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
Powstańców Śl. 12
e-mail:

tel.: 77 461 72 60
tel.: 77 461 72 21
tel.: 77 461 72 66
fax: 77 463 12 54

W roku 2011 zrealizowano następujące zadania :

 

Drogi gminne :

koszty remontu przepustu i kanalizacji w Krośnicy - 21.276,91 zł

koszty remontu przepustu i  drogi oraz przystanku w Boryczy - 21.571,93 zł

remont drogi w Suchodańcu - 3.228,19 zł

remont chodnika oraz zakup rur w Siedlcu - 10.121,01 zł

remont chodnika w Poznowicach - 4.051,10 zł

remont chodnika w Otmicach ul. Mickiewicza - 12.930,00 zł

remont drogi i kanalizacji burzowej w Ligocie Czamborowej - 22.755,00 zł

remonty dróg w Krośnicy - 47.488,38 zł

remonty cząstkowe dróg gminnych - 14.489,40 zł

remont wiaty przystankowej w Utracie - 6.152,00 zł

koszty remontu przystanku w Otmicach - 9.464,49 zł

opracowanie studium wykonalności inwestycji dla projektu drogowego oraz pozostałe koszty to zakup

kamienia, kosiarki, paliwa do kosiarek, wykaszanie poboczy, ulic i placów na terenie sołectw,

opłata za umieszczanie urządzeń w pasie drogowym - 12.300,00 zł

Wydatki inwestycyjne:

- budowa chodnika w Suchodańcu - 10.455,00 zł

- budowa ulicy Prusa w Otmicach - 265.349,38 zł

- budowa terenu rekreacyjno - sportowego w Sprzęcicach  - 21.365,84 zł

- budowa terenu rekreacyjnego w Poznowicach - 17.300, 22 zł

- budowa wielofunkcyjnego boiska wraz z placem zabaw w Boryczy - 268.888, 79 zł

- przebudowa boiska sportowego do piłki nożnej w Krośnicy -  397.619,56 zł

- zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Otmicach - 49.993,68 zł

- stworzenie miejsc wypoczynku na bazie zbiornika wodnego w Izbicku - 49.200 zł

- oznakowanie ścieżek rowerowych  - 18.400,22 zł

- remont dachu na budynku Ośrodka Zdrowia  - 59.872,72 zł oraz

na budynku mieszkalnym ul. Torowa w Otmicach - 39.116,00 zł

- wydatki na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego wsi Krośnica ,

Borycz oraz częściowo Siedlec - 38. 732,41 zł

- Ochotnicze Straże Pożarne  tj. jednostki ochotnicze na terenie gminy Izbicko - 168.747,97 zł

w tym wydatki inwestycyjne: budowa zbiornika p.poż w Siedlcu - 49.749 zł i zakup motopompy - 17.256 zł

- na oświetlenie ulic, dróg, placów wydano 262.357,82 zł , w tym na wykonanie oświetlenia w Krośnicy oraz

w Otmicach - 22.131, 74 zł

- budowa kanalizacji sanitarnej wraz z rozdzielczą siecią wodociągową w miejscowości Ligota Czamborowa - 4.568.680,81 zł

w miejscowości Otmice  - dokończenie inwestycji  realizowanej w poprzednich latach - 1.313.367, 78 zł

- wykonanie remontu w budynkach szkoły podstawowej i gimnazjum  : wymiana drewnianej stolarki okiennej,

wymiana instalacji wodnej, c.o oraz instalacji odgromowej budynku - 138.074, 47 zł

- wniesienie udziałów do Spółki WIK - 690.000 zł

Dotacje:

- Wydatki na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu  860.145,00 zł :

dotacja na działalność LKS w Krośnicy  - 45.000,00 zł, dotacja dla UKS Orzeł - 8.003,89 zł,

dotacja dla LZS Izbicko - 40.000,00 zł, wynagrodzenie dla opiekuna ORLIKA - 9.000 zł

- ponadto przekazano dotację na funkcjonowanie Stacji Caritas i gabinetu rehabilitacji  w Otmicach

w wysokości  70.000,00 zł

- dla Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich przeznacza sie dotację w wysokości 5.000 zł

- dotacja do opłaty za ścieki, tj. dopłata do rzeczywistej ceny ścieku - 55.383,40 zł  tj. 1,40 zł do 1 m3

- dotacja dla gminy Lubsza na usuwanie skutków powodzi 3.000 zł

- dofinansowanie do projektu E - szkoła realizowanego w gimnazjum w Izbicku

oraz dotacje dla Starostwa  Powiatowego w Strzelcach Opolskich na remont drogi powiatowej

w miejscowości Izbicko ul. Powstańców Śląskich - 135.206,43 zł

Gmina pozyskała fundusze z  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

z Programu Rozwój Obszarów Wiejskich , z Regionalnego Programu Operacyjnego oraz 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji .

                                                                                                                                              

                                                                                    Informację opracowała na podstawie

                                                                     sprawozdania  z realizacji budżetu gminy za rok 2011

                                                                                      Brygida Pytel - Wójt Gminy Izbicko