Mobile App

Aplikacja mobilna

Na skróty

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
Powstańców Śl. 12
e-mail:

tel.: 77 461 72 60
tel.: 77 461 72 21
tel.: 77 461 72 66
fax: 77 463 12 54

ZMCR.2110.1.2013

Ogłoszenie nr 1/2013

z dnia 11.02.2013r.

Przewodniczący Zarządu Związku Międzygminnego „Czysty Region”

z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Portowej 47

ogłasza nabór na stanowisko referenta ds. skarg i wniosków każdej z gmin.

 1. Wymagania niezbędne, które kandydat na stanowisko będące przedmiotem naboru winien spełniać:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. ukończone 18 lat, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. niekaralność za przestępstwa,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. średnie o profilu ogólnym lub zawodowym umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku referenta ds. skarg i wniosków każdej z gmin oraz minimum 2 lata pracy,
 6. wyższe o odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku.

 

 1. Wymagania dodatkowe pożądane od kandydata:
 1. znajomość przepisów z zakresu:
  1. ustawy o odpadach,
  2. kodeksu postępowania administracyjnego,
  3. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
 2. biegła umiejętność obsługi komputera i znajomość komputerowego oprogramowania narzędziowego – Microsoft Office (Word, Excel).
 3. umiejętność pracy w zespole, systematyczność, terminowość
 4. komunikatywność
 5. prawo jazdy kat. B.
 6. mile widziane doświadczenie zawodowe w obszarze gospodarki odpadami.

 

 1. Zakres wykonywanych obowiązków na stanowisku będącym przedmiotem naboru:
 1. Przyjmowanie skarg i wniosków (pisemnie, faxem, pocztą elektroniczną, ustnie do protokołu) od właścicieli nieruchomości każdej z gmin członkowskich Związku Międzygminnego „Czysty Region”, dotyczących systemu gospodarki odpadami.
 2. Przygotowywanie projektów odpowiedzi w sprawach merytorycznych, skarg i wniosków mieszkańców każdej z gmin członkowskich Związku Międzygminnego „Czysty Region”, dotyczących systemu gospodarki odpadami.
 3. Prowadzenie rejestru skarg i wniosków oraz nadzór nad terminowością ich załatwiania przez odpowiednie wydziały organizacyjne Związku.
 4. Przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków.

 

 1. Dokumenty wymagane w ofertach pracy składanych przez kandydatów:
 1. życiorys zawodowy zawierający wykaz wszystkich dotychczasowych miejsc pracy kandydata z wyszczególnieniem stażu pracy w tych miejscach oraz przebieg nauki z wyszczególnieniem wszystkich ukończonych szkół i uczelni,
 2. list motywacyjny,
 3. kopia lub odpis dokumentów potwierdzających:
 1. wykształcenie(dyplomu ukończenia studiów wyższych, innych świadectw zgodnie z wymaganiami określonymi w punkcie 1 ppkt 5 i 6 niniejszego ogłoszenia),
 2. staż pracy (np. świadectwa pracy),

c)    posiadane kwalifikacje i umiejętności (dyplomów, zaświadczeń itp.),

 1. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa (wybrany kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia  informacji o swojej osobie z Krajowego Rejestru Karnego),
 2. oświadczenie o posiadaniu przez kandydata pełni praw publicznych,

W załączeniu do niniejszego ogłoszenia udostępnia się druk obejmujący wszystkie wymagane oświadczenia.

Załączone: list motywacyjny  i życiorys powinny być opatrzone następującą klauzulą:

Wyrażam zgodę na:

 1. przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy,
 2. przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w dotychczasowych miejscach mojej pracy i nauki w celu potwierdzenia spełniania warunku posiadania przeze mnie nieposzlakowanej opinii,

dla potrzeb procesu naboru na stanowisko referenta ds. skarg i wnioskówkażdej z gmin, prowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458),

 1. komisja powołana do zaopiniowania kandydatów na stanowisko referenta ds. skarg i wniosków w Biurze Związku Międzygminnego „Czysty Region”uprawniona będzie do ewentualnego żądania dostarczenia brakujących lub uzupełnienia dokumentów złożonych w ofercie pracy w trakcie trwania procesu naboru.
 1. Przebieg postępowania w sprawie naboru:
 1. ofertę pracy zawierającą wymagane dokumenty należy składać w kopercie z dopiskiem „Oferta pracy - nabór na stanowiskoreferenta ds. skarg i wnioskówkażdej z gmin”wBiurze Związku Międzygminnego Czysty Region” osobiście
  w sekretariacie (I piętro) przy ul. Portowej 47 w Kędzierzynie-Koźlu w godz. 800 ‑ 1500 lub pocztą na adres Związek Międzygminny „Czysty Region”
  ul. Portowa 47, 47-205 Kędzierzyn-Koźle w terminie do dnia …………… roku

Oferty pracy, które wpłyną  po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane;

 1. postępowanie w sprawie naboru będzie prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458),
 2. po upływie terminu do złożenia ofert pracy na stronie na stronie podmiotowej związku Międzygminnego „Czysty Region” – www.czystyregion.bip-e.pl w menu „Ogłoszenia o naborze” upowszechniona zostanie informacja o liczbie kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu. Każdy kandydat zostanie poinformowany telefonicznie o terminie rozmów kwalifikacyjnych.

Informacji o przebiegu postępowania udziela Zwolik Anna tel. 077/ 446 11 49 email .

 

 1. Informacja o wyniku naboru:

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej: www.czystyregion.bip-e.pl,

 

 1. Informacja o istotnych warunkach stosunku pracy
 1. miejsce pracy: Związek Międzygminny „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu,
 2. obowiązująca norma czasu pracy wynosi 8 godziny na dobę i 40 godzin na tydzień
  w miesięcznym okresie rozliczeniowym;
 3. zastrzega się wolę zatrudnienia wybranego kandydata na okres próbny nie przekraczający
  3 miesięcy w celu praktycznego sprawdzenia umiejętności i doświadczenia zawodowego pracownika;
 4. jeżeli wybrany kandydat podejmie po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, zostanie skierowany do służby przygotowawczej kończącej się egzaminem; na umotywowany wniosek osoby kierującej komórką organizacyjną, Przewodniczący Zarządu Związku Międzygminnego „Czysty Region” może zwolnić wybranego kandydata z obowiązku odbywania służby przygotowawczej, z zastrzeżeniem konieczności poddania takiego kandydata egzaminowi.
 1. Inne informacje.
 1. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Związku Międzygminnym „Czysty Region”, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %;
 2. osobie niepełnosprawnej przysługuje pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, o ile znajdzie się w gronie wyłonionych przez Komisję najlepszych kandydatów, o których mowa w ust. 5 pkt 3 niniejszego ogłoszenia.

 

Przewodniczący Zarządu

Związku Międzygminnego

„Czysty Region”

 

Grzegorz Chudomięt (-)