Mobile App

Aplikacja mobilna

Na skróty

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
Powstańców Śl. 12
e-mail:

tel.: 77 461 72 60
tel.: 77 461 72 21
tel.: 77 461 72 66
fax: 77 463 12 54

M A T U R Z Y S T O !!!

Jeżeli jesteś zdolny, ambitny, chcesz podjąć naukę na dziennych studiach magisterskich i pochodzisz z rodziny byłego pracownika ppgr powinieneś to przeczytać!

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości działająca w porozumieniu z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności, Narodowym Bankiem Polskim, Fundacją PZU, F fundacją BGK oraz z innymi instytucjami, przy wsparciu organizacyjnym Agencji Nieruchomości Rolnych ogłasza

Program Stypendiów Pomostowych 2014/2015

Stypendium pomostowe przyznawane jest tylko na okres pierwszego roku dziennych studiów I stopnia realizowanych w polskich uczelniach publicznych.

Program jest skierowany do maturzystów, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2014r. i spełniają łącznie następujące kryteria:

  • Dostana się na I rok dziennych studiów I stopnia realizowanych w polskich uczelniach publicznych mających uprawnienia magisterskie lub jednolitych studiów magisterskich realizowanych w polskich uczelniach publicznych;
  • Są dziećmi byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie, co najmniej 2 lat;
  • Mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców potwierdzone zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 6 m-cy od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl;
  • Pochodzą z rodziny znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, w których dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 1176 zł lub 1344 zł, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
  • Osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 90. Osoba ubiegająca się o stypendium oblicza samodzielnie liczbę punktów, zgodnie z algorytmem zamieszczonym w załączniku do Regulaminu.

Kandydat, po przyjęciu na studia, wypełnia wniosek on-line na stronie  www.stypendia-pomostowe.pl w terminie do 18 sierpnia 2014r. (do godziny 16-ej formularze będą dostępne od 01.07.2014) Następnie drukuje z systemu wniosek i listę załączników, podpisuje wniosek wraz z kompletem dokumentów składa w ANR OT w Opolu w nieprzekraczalnym terminie do 22 sierpnia 2014r. Wnioski złożone po 22 sierpnia nie będą rozpatrywane.

Szczegółowe warunki uczestnictwa w Programie określa „Regulamin przyznawania i przekazywanie stypendiów dla studentów w ramach XIII edycji Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2014/2015”, dostępny na stronie internetowej Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości www.stypendia-pomostowe.pl

 

Informacji o Programie udzielają:                                   

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości           Agencja Nieruchomości Rolnych

adres: 90-212 Łódź, ul. Sterlinga 27/29,               Oddział Terenowy w Opolu

tel.: (0-42) 632-59-91, 631-95-58,                             adres: 45-068 Opole, ul. 1 Maja 6,

fax: (0-42) 630-27-81,                                                   tel.: (0-77) 40-00-919

e-,ail: fep@fep.lodz.pl                                                fax: (0-77) 40-00-951